A+ A A-

KANCELARIA

Godziny pracy kancelarii parafialnej:

W piątek po Mszy Św. wieczornej:
w okresie zimowym godz. 17.30-18.30
w okresie letnim godz. 18.30-19.30

W czasie wakacji kancelaria czynna jest w niedzielę po sumie.

Adres:
Witoszów Dolny 124
58-100 Świdnica Śląska

Telefon:
+48 74 853 82 69
601429902

E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto:
Santander Bank 50 1910 1048 2402 0080 4389 0001

 

1. Chrzest święty:

Przygotowanie do Sakramentu Chrztu dla Rodziców dziecka i Rodziców chrzestnych w II sobotę miesiąca o godz. 19.00 w kościele.

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

 • Chrzty w parafii odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca
 • Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. o godz.12.00
 • W tygodniu poprzedzającym chrzest lub wcześniej należy zgłosić się do biura parafialnego z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 • W przededniu sakramentów dla rodziców i chrzestnych odbywa się katecheza chrzcielna (sobota 19.00 w kościele).
 • Rodzice chrzestni muszą przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzystą parafię. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.
 • W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością, aby złożyć podpisy w księdze chrztów.
 • Należy przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę
 • Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
 • W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 • Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznice Chrztu św.
   

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
 • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji, jaka ma pełnić;
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

2. Pierwsza Komunia Święta:

Przygotowanie dzieci od września do maja - Msza Święta o godz. 9.45, (zgłaszanie dzieci na początku września).

3. Bierzmowanie:

Przygotowanie młodzieży - Msza w każdą niedzielę o godz. 9.45, Zgłoszenia kandydatów (młodzież pierwszych klas gimnazjum) do końca września.

4. Małżeństwo:

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, by ustalić szczegóły przygotowania, 3 miesiące przed planowanym ślubem.
Procedura uzyskiwania sakramentu małżeństwa: 

 • Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w biurze parafialnym na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
 • Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego, nie starsze niż trzy miesiące.
 • Na świadectwie powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania)
 • Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć katechezę przedmałżeńską.
 • Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która jest spoza naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
 • Po spisaniu protokołu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pojednania i uczestniczyć w naukach przedślubnych.
 • Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszego biura.
 • Na kilka dni przed ślubem należy ponownie zgłosić się do biura parafialnego celem podania danych świadków małżeństwa.
 • Na krótko przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.
 • W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki, ewentualnie świadectwo kontraktu cywilnego, kartki świadczące o spowiedzi.

 5. Obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok: 

WPROWADZENIE  

1. Kościół uczy, że ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Zgodnie z biblijną tradycją Kościół usilnie zaleca zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych, dopuszcza jednak kremację zwłok, jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, a zwłaszcza jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała. (por. KPK, kan. 1176; KKK 2301). 

2. Pewne dyspozycje dotyczące kremacji podają „Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” (Katowice 1991). Ze wskazań tych wynika, że przed kremacją należy odprawić obrzędy w kościele, kaplicy cmentarnej lub w pomieszczeniu krematorium według form podanych w rytuale. Zawsze jednak należy podkreślać pierwszeństwo grzebania ciał, które „Kościół wyżej ceni, ponieważ sam Chrystus chciał być pogrzebany. Należy również unikać niebezpieczeństwa zgorszenia lub zdziwienia ze strony wiernych” (n. 15). 

3. Wyższość grzebania zwłok uzasadnia późniejsze wyjaśnienie Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego (1977 r.), która na pytanie: czy można odprawić obrzędy pogrzebowe nad urną z prochami zmarłego, wyjaśnia, że „nie wydaje się stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzędy, które mają na celu uczczenie ciała zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwości i czytelności znaku liturgicznego. Prochy bowiem wyrażają zniszczenie ludzkiego ciała oraz zaciemniają i nie oddają idei „snu” w oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto to właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwili chrztu świętego stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świętego” (Notitiae 13 (1977) s. 45). 

4. W podobnym duchu szacunku do ciała zmarłego wyraża się również Katechizm Kościoła Katolickiego, który stwierdza: „Żegnając zmarłego, Kościół «poleca go Bogu». Jest to ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane” (n. 1690). 

5. Narastająca w Polsce praktyka kremacji zwłok wymaga następujących ustaleń i wytycznych duszpastersko-liturgicznych: 

a) Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem włącznie, z udziałem rodziny i wspólnoty parafialnej, zasadniczo należy odprawić przed kremacją ciała zmarłego, zgodnie z podanymi w rytuale formami i odpowiednio dobranymi stacjami (Obrzędy pogrzebu, s. 23-188). Do takiej praktyki należy wychowywać wiernych. 

b) Urnę po kremacji składa się w grobie lub w specjalnym kolumbarium (ścina lub kaplica na cmentarzu) bez zewnętrznej okazałości, z udziałem jedynie najbliższej rodziny, przy zastosowaniu niżej podanych obrzędów. 

c) W uzasadnionych przypadkach, np. po sprowadzeniu urny z prochami z zagranicy, obrzędy pogrzebowe, podane w rytuale, można sprawować nad samą urną, którą stawia się przed prezbiterium na odpowiednim podwyższeniu, obok zapalonego paschału. 

DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO 

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

Dekret zatwierdzający dla Polski obrzędy pogrzebu związane 

z kremacją zwłok i załącznik z uwagami Kongregacji

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 

ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

Prot. 972/09/L 

POLONIAE 

Instante Excellentissimo Domino Iosepho Michalik, Archiepiscopo Premisliensi Latinorum, Coetus Episcoporum Poloniae Praeside, litteris die 12 octobris 2009 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, textum, lingua polonica exaratum, quod depositionem urnae post cremationem spectat, ut Appendicem ad Ordinem Exsequiarum, prout in adiecto exstat exemplari, perlibenter probamus seu confirmamus. 

In textu imprimendo mentio fiat de approbatione ab Apostolica Sede concessa. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 7 iulii 2010. 

(+ Antonius Card. Canizares Llovera)

Praefectus

(+ Iosephus Augustinus Di Noia, OP)

Archiepiscopus a Secretis

 

* * * 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

Prot. 972/09/L 

DLA POLSKI 

Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, arcybiskupa przemyskiego obrządku łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 12 października 2009 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża BENEDYKTA XVI chętnie zatwierdzamy przygotowany polski tekst dotyczący złożenia urny po kremacji, jako dodatek do obrzędów pogrzebu, który znajduje się w załączonym egzemplarzu.